která, Upřímné Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (sídlo: Kőrösi Csoma Sugár út 6 B., 1102 Budapešť, Maďarsko), provozovateli a majiteli internetového obchodu www.sincere.unas.hu, jakož i návštěvníkům internetový obchod www.sincere.unas.hu se vztahuje na registrované členy, zákazníky a odběratele newsletteru.

1. OBECNÉ INFORMACE, SMLOUVA MEZI VYTVOŘENÝMI STRANAMI

 • Rozsah těchto VOP pokrývá veškeré elektronické obchodní služby poskytované v Maďarsku prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen: webový obchod sincere.unas.hu) umístěného na webových stránkách sincere.unas.hu (dále jen webový obchod). Rozsah těchto Všeobecných obchodních podmínek dále zahrnuje všechny obchodní transakce na území Maďarska, které jsou uzavřeny mezi Stranami uvedenými v této smlouvě. Nakupování v obchodě sincere.unas.hu se řídí CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických komerčních služeb a služeb souvisejících s informační společností. upraveno zákonem („Zákon“).
 • oNákup v internetovém obchodě sincere.unas.hu je možný elektronickými prostředky, případně elektronickou objednávkou osobně na Odběrném místě a v Showroomu způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách.
 • o Tato smlouva je účinná od 1.1.2021 do odvolání. Obchodník je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky jednostranně měnit. Změny budou Obchodníkem zveřejněny na webových stránkách v den nabytí jejich účinnosti.
 • oObjednávka učiněná v internetovém obchodě je považována za smlouvu uzavřenou elektronicky, která se řídí zákonem V z roku 2013 o občanském zákoníku, zákonem CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických obchodních služeb a služeb souvisejících s informační společností. se řídí zákonem. Smlouva spadá do působnosti nařízení vlády 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebitelem a podnikatelem a zohledňuje ustanovení směrnice Evropského parlamentu 2011/83/EU a ze dne Rada pro práva spotřebitelů.
 • oVýklad použitých pojmů

PROVOZOVATEL: Upřímný Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., majitel stránek sincere.unas.hu
PRODEJCE: Upřímný Kft.

WEB: Registrovaná doména sincere.unas.hu a její subdomény
OBSAH:

 • veškeré digitální informace, které lze navštívit, zobrazit nebo zpřístupnit na webových stránkách.
 • všechny e-maily, které provozovatel portálu sincere.unas.hu zasílá svým uživatelům nebo zákazníkům elektronickými a/nebo jinými informačními prostředky.
 • veškeré informace sdělené jakýmkoliv komunikačním prostředkem, na které provozovatel portálu sincere.unas.hu upozorní uživatele nebo zákazníka, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v předsmluvních informacích či nikoliv.
 • veškeré informace týkající se produktu, služby a/nebo cen stanovených provozovatelem portálu sincere.unas.hu v určitém období.
 • veškeré informace, které se vztahují k produktu, službě a/nebo cenám stanoveným třetí stranou v daném období, se kterými má provozovatel portálu sincere.unas.hu uzavřenou partnerskou smlouvu na dobu určitou.
 • veškeré informace týkající se sincere.unas.hu nebo jakákoli jiná privilegovaná data.

SLUŽBA: elektronická komerční služba, která probíhá výhradně na veřejně přístupných plochách webových stránek, tedy nabízí zákazníkovi možnost uzavřít smlouvu o nákupu produktů a/nebo služeb výhradně elektronicky nebo jakýmkoli jiným telekomunikačním prostředkem.

PRODUKT: všechny údaje, jejichž vzhled (pokud možno obrázky), popis a cena jsou na webu

ČLEN: osoba, která má přístup nebo získává přístup k obsahu jakýmkoliv komunikačním prostředkem (elektronické prostředky, telefon atd.) nebo mezi ním a provozovatelem portálu sincere.unas.hu byla uzavřena smlouva o používání, která vyžaduje uživatele účtu a jeho použití.
UŽIVATELSKÝ ÚČET: kombinace e-mailové adresy a hesla, která umožňuje konkrétnímu členovi přístup do omezených oblastí webu, který obsahuje služby a produkty.

ZÁKAZNÍK: osoba, která získá přístup k obsahu a službám a produktům
OBJEDNÁVKA: elektronický dokument, který vzniká mezi obchodníkem a zákazníkem a kterým zákazník na webových stránkách obchodníka sděluje svůj záměr nakoupit.

DOKUMENT: tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně VOP)
NEWSLETTER: znamená periodické informace, výhradně v elektronické podobě, o produktech, službách a/nebo nákupních akcích držených provozovatelem sincere.unas.hu v daném období, aniž by provozovatel sincere.unas.hu převzal jakoukoli odpovědnost za informace v něm obsažené.

PŘEVODY: příjem částky obdržené z prodeje produktu/služby prodané zákazníkovi provozovatelem sincere.unas.hu, převodem kartou nebo bankovním převodem schváleným provozovatelem sincere.unas.hu, bez ohledu na doručení postup.

KUPUJÍCÍ: fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu s provozovatelem internetového obchodu sincere.unas.hu přijetím těchto obchodních podmínek.

SPOTŘEBITEL: osoba, která je fyzickou osobou jednající mimo rámec svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti.

1. OBECNÉ INFORMACE

 • Dokument definuje Všeobecné podmínky pro používání Webu/Služby/Produktu mezi Členem nebo Zákazníkem a Obchodníkem, pokud neexistuje jiná platná dohoda s provozovatelem sincere.unas.hu.
 • Používání, včetně přístupu, návštěvy a prohlížení neomezeného obsahu/služeb, znamená souhlas člena nebo zákazníka s těmito podmínkami. Zákazník se zavazuje neustále sledovat aktualizace, doplňky a úpravy smluvních podmínek. V případě nesouhlasu se použijí obchodní podmínky platné v době objednávky a toto můžete písemně nahlásit provozovateli sincere.unas.hu (e-mailová adresa: ugyfelszolgalat@sincere.unas.hu) popř. se stížností zaslanou na centrálu.
 • Služby/produkty jsou dostupné výhradně prostřednictvím přístupu na veřejné webové stránky www.sincere.unas.hu.
 • Při používání Webu/Obsahu/Služby může být Člen nebo Zákazník výhradně odpovědný za všechny aktivity. V souladu s platnými maďarskými zákony je také odpovědný za veškeré materiální, duševní, elektronické nebo jakékoli škody způsobené provozovateli sincere.unas.hu nebo třetí straně na základě smlouvy s provozovatelem sincere.unas.hu na webu/obsahu/službě.
 • V případě, že Uživatel nebo Zákazník nesouhlasí/nepřijímá/a/nebo svůj souhlas s Dokumentem odvolá, zašlete e-mail na následující e-mailovou adresu: ugyfelszolgalat@sincere.unas.hu s uvedením, že :
  • Vzdáváte se přístupu ke Službě a dalším službám poskytovaným provozovatelem sincere.unas.hu na Webové stránce, jakož i k newsletteru a jakémukoli jinému typu bulletinu (elektronického, telefonního atd.).
  • Své rozhodnutí nesouhlasit/nepřijmout dokument tak, jak vypadá, můžete kdykoli přepsat.
 • Abyste mohli uplatnit právo popsané v bodě 2.5, můžete kontaktovat provozovatele sincere.unas.hu nebo k tomuto účelu použít kanály poskytované provozovatelem sincere.unas.hu.
 • Pokud Člen nebo Zákazník uhradil všechny své objednávky provozovateli sincere.unas.hu a odvolá svůj souhlas během doby placení Dokumentu nebo objednávky, provozovatel Sincere.unas.hu objednávku zruší, aniž by strany, které mají vůči sobě nějaké závazky, nebo aniž by kterákoli strana měla finanční nároky na odškodnění.
 • Webové stránky jsou určeny pouze osobám starším 18 let nebo právnickým osobám Klientům nebo Členům, kteří nebyli pozastaveni nebo odstraněni provozovatelem sincere.unas.hu, bez ohledu na důvod pozastavení nebo odstranění. Osoba nebo partner tím, že se stane Zákazníkem nebo Členem, prohlašuje, že splňuje výše uvedené podmínky.

2. SPRÁVA A POUŽÍVÁNÍ OBSAHU

 • Obsah není omezen na loga, stylizovaná vyobrazení, komerční symboly, statické a pohyblivé obrázky, textový a/nebo multimediální obsah, ale na veškeré informace, které lze nalézt na Webu. Ty jsou výhradním majetkem provozovatele portálu sincere.unas.hu a všechna přímo či nepřímo získaná práva v tomto ohledu (licence na užívání a/nebo komunikaci) jsou mu vyhrazena.
 • Členovi nebo zákazníkovi je zakázáno kopírovat, sdílet, sdělovat nebo převádět na třetí stranu, upravovat a/nebo jinak měnit, používat, připojovat, mazat nebo začleňovat jakýkoli obsah v jiném kontextu, než jaký byl původně zamýšlen provozovatelem upřímnosti. unas.hu. Kromě toho je zakázáno odstraňovat značky, které ukazují na obsahová autorská práva provozovatele sincere.unas.hu, jakož i podílet se na reprodukci, úpravě nebo zobrazování, převodu, distribuci a prodeji takového obsahu, ke kterému provozovatel of sincere.unas.hu dříve nesouhlasila.
 • Veškerý obsah, ke kterému má Člen nebo Zákazník přístup a/nebo získá přístup, podléhá rozsahu tohoto dokumentu, v případě, že obsah není vázán zvláštní a platnou dohodou mezi provozovatelem portálu sincere.unas.hu a jeho , pokud jde o zobrazovaný obsah, samozřejmé a bez přesvědčivých důkazů.
 • Člen nebo zákazník smí kopírovat, přenášet a/nebo používat obsah pouze pro soukromé nebo nekomerční účely, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními tohoto dokumentu.
 • Pokud provozovatel portálu Sincere.unas.hu udělí Členovi nebo Zákazníkovi právo používat určitý obsah na základě samostatné uživatelské smlouvy, toto právo se výslovně vztahuje pouze na uvedený obsah nebo obsah a pouze po stanovenou dobu nebo na obsah těchto webových stránek. nebo lhůty stanovené podle podmínek.
 • Jakýkoli obsah, který byl Členovi nebo Zákazníkovi předán jakýmkoli způsobem komunikace (elektronicky, telefonicky atd.), nebo k němuž daná osoba získala přístup návštěvou nebo prohlížením, nepodléhá žádné povinnosti ze strany provozovateli sincere.unas.hu nebo kterýkoli z jeho zaměstnanců či kolegů, kteří obsah vysílali.
 • Použití jakékoli části Obsahu, které není výslovně povoleno tímto dokumentem nebo doprovodnou uživatelskou smlouvou, je zakázáno.

3. Kontakt se zákazníky a členy

 • Provozovatel sincere.unas.hu poskytuje úplné a správné identifikační a kontaktní údaje pro členy a zákazníky o sobě a svých operacích na webových stránkách.
 • Pomocí kontaktního formuláře a služby na webových stránkách umožňuje Člen nebo Zákazník provozovateli sincere.unas.hu kontaktovat jej jakýmkoli komunikačním prostředkem, včetně elektronických médií.
 • Úplné nebo částečné vyplnění a odeslání kontaktního formuláře nezakládá žádnou povinnost ze strany provozovatele sincere.unas.hu kontaktovat Člena nebo Zákazníka.
 • Přístup na webové stránky, používání informací poskytnutých v jejich rámci, návštěva stránek nebo zasílání e-mailů a oznámení provozovateli sincere.unas.hu elektronicky, telefonicky, stávající komunikace mezi Členem/Zákazníkem a provozovatelem sincere.unas.hu způsobem, za předpokladu, že souhlasíte se zasíláním oznámení od provozovatele sincere.unas.hu, elektronicky a/nebo telefonicky, včetně komunikace e-mailem, textovou zprávou (SMS) nebo reklamou na webu do objednávka je splněna slouží.
 • Zákazník výslovně prohlašuje, že poskytnuté kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa) jsou jeho vlastními kontaktními údaji a mohou být využity provozovatelem stránky sincere.unas.hu a jím pověřenou kontaktní osobou pro komunikaci s zákazník.

4. Marketingové aktivity: newslettery

 • V okamžiku, kdy si Člen nebo Zákazník vytvoří na webu uživatelský účet, čímž dokument akceptuje, má právo vyjádřit svůj názor, zda bude či nebude přijímat newslettery a upozornění provozovatele webu elektronicky a/nebo telefonicky, včetně e-mailu. , textové zprávy (SMS) nebo reklamy na webu.
 • Při nakládání s osobními údaji použitými k zasílání newsletteru bere provozovatel portálu sincere.unas.hu v úvahu platnou legislativu o ochraně údajů.
 • Člen nebo zákazník se může kdykoli odhlásit z odběru newsletterů následujícími způsoby:
  • Použití k tomu určeného odkazu v newsletteru (odkaz „odhlásit se“ ve spodní části e-mailu), pokud je to technicky možné,
  • Kontaktováním provozovatele sincere.unas.hu na výše uvedené kontaktní údaje, a to bez jakéhokoli dílčího závazku a bez možnosti žádat náhradu.
 • Zrušení newsletteru a/nebo upozornění neznamená, že se vzdáváte přijetí tohoto dokumentu a lze jej použít pouze po zrušení.
 • Provozovatel sincere.unas.hu si vyhrazuje právo určit ty, kterým zasílá newslettery a/nebo upozornění, jakož i právo odstranit ze zákaznické databáze jakéhokoli Člena nebo Zákazníka, který dříve souhlasil se zasíláním newsletterů a/nebo popř. varovné signály, a to bez dalšího závazku ze strany provozovatele portálu sincere.unas.hu nebo bez předchozího upozornění.
 • Newslettery zasílané provozovatelem sincere.unas.hu neinzerují žádný druh reklamy nebo reklamního materiálu, který odkazuje na třetí stranu, pro člena a/nebo zákazníka, který není obchodním partnerem provozovatele sincere.unas .hu, informační bulletiny a/nebo v době zasílání varovných signálů.

5. Informace o správě dat
6. Informace o správě dat
7. Politika online prodeje

 • Přístup ke Službě
  • Přístup ke službě je povolen jakémukoli Zákazníkovi nebo Členovi.
  • Aby měl zákazník nebo člen přístup ke službě, musí přijmout ustanovení tohoto dokumentu.
  • Provozovatel sincere.unas.hu si vyhrazuje právo omezit přístup zákazníka k servisním a marketingovým kampaním (žádný přístup k propagačním a věrnostním kampaním, objednávky lze provádět pouze s platbou předem atd.) a právo zrušit objednávky, které již byly zahájeny v následujících případech:
   • zahájení a odmítnutí více než 1 objednávky při platbě v hotovosti / na dobírku;
   • nebo během plnění písemným zrušením ze strany Zákazníka na e-mailové adrese ugyfelszolgalat@sincere.unas.hu/nebo telefonicky;
   • nebo úpravu objednávky tím, že zákazník odmítne 2 produkty pro již vyřízené objednávky, a to písemným zrušením na e-mailovou adresu ugyfelszolgalat@sincere.unas.hu,
   • používání zaujatého, urážlivého jazyka,
   • porušování práv duševního vlastnictví atd.
   • pokud by existence a přístup k účtu Uživatele mohl jakkoli způsobit újmu provozovateli portálu sincere.unas.hu.
   • Provozovatel sincere.unas.hu si vyhrazuje právo tak učinit, s výjimkou případů povolených v článku 7.3.7, kdy je splněno kterékoli z výše uvedených kritérií. Toto právo je možné uplatnit kdykoli a není nutné o tom kupujícího upozorňovat.
  • Každý člen může mít pouze jeden účet. Sdílení účtu mezi několika Členy/Zákazníky je přísně zakázáno.

7.1.5 Pokud najdete uživatelský účet sdílený několika Zákazníky, provozovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo pozastavit přístup zákazníka k Obsahu nebo Službě. Pokud jsou na smazaných nebo pozastavených účtech zadány objednávky, jsou automaticky smazány.

7.1.6 Provozovatel sincere.unas.hu může zrušit objednávku tím, že o tom předem uvědomí zákazníka, aniž by kterákoli ze stran převzala závazek nebo požadovala náhradu, v následujících případech:

 • neplatná / neúspěšná online transakce
 • banka, která kartu vydala, transakci neakceptuje
 • nesprávné nebo neúplné údaje poskytnuté zákazníkem
 • Činnost zákazníka může způsobit poškození www.sincere.unas.hu, provozovatele sincere.unas.hu a/nebo jeho partnerů
 • Zákazník používá Službu nesprávně nebo ve zlé víře nebo uplatňuje svá práva způsobem, který ho poškozuje nebo způsobuje nadměrné či nepřiměřené ztráty provozovateli upřímného.unas.hu.
 • objednávky nedoručené z důvodu chyby zákazníka
 • jiné oprávněné důvody: například více než dvě objednávky zadané a nezákonně zrušené během 30 (třiceti) dnů
 • v případě nepřiměřené, nesprávně uvedené prodejní ceny na webu
 • z důvodu nedostatku zásob v době mezi zadáním objednávky a zpracováním objednávky
 • neúmyslně, ale kvůli chybně uvedeným informacím o zásobách
 • v případě nedostatku zásob v době mezi přijetím a zpracováním zálohy

7.2 Produkty a služby

7.2.1 Provozovatel sincere.unas.hu může na webových stránkách zveřejňovat informace o produktech, službách a/nebo propagačních akcích nákupu, které provádí on sám nebo třetí strana, která má smlouvu nebo dohodu o partnerství s provozovatelem sincere.unas. .hu během určitého období.v rámci dostupných zásob.

7.2.2 Zakoupené produkty a/nebo služby slouží výhradně k použití zákazníka.

7.2.3 Provozovatel sincere.unas.hu může z oprávněných důvodů omezit nákup produktů nebo služeb dostupných na webových stránkách pro jednoho nebo více Zákazníků.

7.2.4 Cena veškerého zboží nebo služeb dostupných na webových stránkách je standardně uváděna ve forintech (HUF) a zahrnuje DPH. Ceny uvedené na stránce a cena transakcí se rozumí v hrubých HUF.

7.2.5 Fakturace zakoupených produktů probíhá výhradně v HUF na základě údajů poskytnutých Zákazníkem ve formě k tomu určené. Provozovatel sincere.unas.hu neodpovídá za správnost údajů poskytnutých Zákazníkem, nezbytných pro fakturaci, ani za nemožnost odečtení některých nákladů z důvodu chybně poskytnutých fakturačních údajů. Z důvodu krátké dodací lhůty vystavujeme kupujícímu konečnou fakturu za platby provedené před převzetím produktů a služeb, jakož i za platby při převzetí produktu. V případě úprav (storno, vrácení) bude vystavena storno faktura. Všechny faktury jsou vystavovány a evidovány automaticky a jsou součástí formulářů daňového přiznání. Vystavené faktury nelze jiným způsobem upravovat, než způsobem stanoveným právním řádem.

7.2.6 Platbu za zakoupené produkty a/nebo služby lze provést na platební stránce internetového obchodu prostřednictvím integrované webové bankovní karty (s podporou Stripe), bankovním převodem nebo dobírkou/platbou bankovní kartou autorizované kurýrní službě při převzetí zboží.

7.2.7 V případě on-line platby bankovní kartou nemůže provozovatel portálu sincere.unas.hu nést odpovědnost za jakékoli dodatečné náklady, včetně poplatků za převod měny, účtované zákazníkovi bankou, která kartu vydala, v případě, že že měna účtu se liší od HUF. Za tyto může být odpovědný pouze zákazník.

7.2.8 Způsob platby na dobírku znamená následnou platbu za produkty, představující riziko pro provozovatele sincere.unas.hu s ohledem na to, že soukromé osoby mohou od smlouvy kdykoli odstoupit. V důsledku toho lze tento způsob platby zvolit pouze za určitých podmínek a pouze u určitých produktů. Provozovatel sincere.unas.hu si vyhrazuje právo povolit či nepovolit volbu této platební metody. V okamžiku zadání objednávky je Zákazník informován a zároveň akceptuje určený/volitelný způsob platby. V případě, že částka objednávky zákazníka přesáhne 100 000 HUF brutto, provozovatel si vyhrazuje právo nabídnout pouze možnost platby předem, a to buď online platbou bankovní kartou nebo bankovním převodem.

7.2.9 Dobírka u objednávek je způsob platby, který může kurýr zvolit pouze v určitých případech a při nákupu určitých produktů. V případě, že má zákazník rozpracovaných několik neuhrazených objednávek a jejich celková hodnota přesáhne 100 000 HUF, bude provozovatel sincere.unas.hu přijímat pouze dodatečné objednávky s platbou předem (bankovním převodem nebo online platbou kreditní kartou). Tato možnost je k dispozici při objednávce. Provozovatel sincere.unas.hu NENÍ povinen nabídnout způsob platby objednávky v hotovosti při doručení (kurýrní službou) zákazníkům, kteří prokázali, že odmítli/zrušili objednávky dříve, nebo kteří způsobili jakoukoli škodu na www.sincere.unas.hu, provozovatel portálu sincere.unas.hu a/nebo jeho partneři.

7.2.10 Informace o prodejních akcích, které jsou použity pro popis produktů, jejich charakteristiku a jejich množství na webových stránkách (statické a pohyblivé obrázky, multimediální prezentace, odkazy na jiné stránky apod.) nepředstavují smluvní závazek ze strany provozovatel upřímné.unas.hu, jsou pouze prezentací mají povahu. Sincere.unas.hu se snaží zobrazovat co nejrealističtější reprezentace ku prospěchu zákazníka i jí samotného. Provozovatel sincere.unas.hu může kdykoli stáhnout nabídku produktu nebo ji upravit až do doručení objednávky, aniž by musel potenciálnímu zákazníkovi platit kompenzaci nebo jiné pokuty.

7.2.11 Pro obrázky produktů a/nebo služeb si provozovatel portálu sincere.unas.hu vyhrazuje právo v zájmu lepšího zobrazení použít obrázky jiných produktů (příslušenství atd.), které nejsou součástí produktů v sporné náklady, a proto nemohou být dodány po zakoupení produktů. V tomto případě konkrétně specifikujete produkt k prodeji v popisu produktu.

7.2.12 V pravděpodobně ojedinělých případech, kdy provozovatel portálu Sincere.unas.hu nebude schopen splnit dodávku produktu, upozorní zákazníka e-mailem a nabídne další možnosti z následujícího:

1. zrušení objednávky nebo odstranění chybějícího produktu z objednávky
2.vydání kuponů s unikátním kódem využitelným při nákupu na webu, který lze použít pouze pro nákup produktů uvedených na www.sincere.unas.hu
3. jedinečná sleva při výběru produktu s podobnými vlastnostmi

7.3 Zadání objednávky

7.3.1 Zákazník si může objednat pouze produkty prodávané na webových stránkách v daný čas, protože jsou někdy dočasné a později se stanou nedostupnými. Ceny zobrazené na webu v době objednání se nemění. Provozovatel portálu sincere.unas.hu může kdykoli upravit ceny, nabídky a množství v souladu s interními kritérii (geografická poloha, profil zákazníka, zásoby atd.) při respektování již zadaných objednávek/uzavřených smluv. Provozovateli sincere.unas.hu nelze uložit povinnost udržovat určitou cenu, pouze v případě objednaných produktů; potenciální kupující, kteří sledují nabídky, ale neuskutečňují objednávky, nemohou požadovat jinou cenu/nabídku, než která je v daném okamžiku zobrazena na stránce www.sincere.unas.hu

7.3.2 Povinností Zákazníka je zajistit, aby údaje byly zadány přesně, aby dodávka mohla proběhnout hladce. Za neúspěšnou dodávku z důvodu uvedení neúplných nebo nesprávných údajů nemůže nést odpovědnost provozovatel, pouze zákazník. Po neúspěšném doručení z důvodu nesprávných údajů nemá zákazník nárok na doručení zdarma, pokud znovu požádá o doručení svého balíku.

7.3.3 Okamžikem, kdy provozovatel sincere.unas.hu potvrdí objednávku v automatické elektronické odpovědi, je datum uzavření smlouvy na dálku a přijetí všech produktů v objednávce (množství a kvalita) provozovatelem Sincere.unas.hu (přímo nebo prostřednictvím subdodavatelů). Provozovatel portálu sincere.unas.hu má nicméně právo kontaktovat Zákazníka před dodáním objednaných produktů sjednanými/dostupnými prostředky (telefonem nebo e-mailem), aby mu osobně potvrdil identifikační a dodací údaje v objednávce. Zákazník akceptuje, že provozovateli sincere.unas.hu nemůže být zavázáno dodat objednávku, která nebyla potvrzena dle výše uvedených podmínek.

7.3.4 Provozovatel sincere.unas.hu může jednostranně ukončit a automaticky odvolat objednávky zákazníka, a to i bez předchozího oznámení zákazníkovi, aniž by k tomu byla jakákoliv část závazku nebo aniž by kterýkoli z nich měl právo na náhradu v následujících případech:

1. banka, která kartu vydala, odmítne kartu Zákazníka, převod nebo platbu online;
2. zpracovatel kreditní karty schválený provozovatelem sincere.unas.hu zneplatní převod v případě online převodu;
3. doručovací údaje uvedené Zákazníkem (adresa, kontaktní údaje) na webových stránkách jsou neúplné nebo nesprávné;
4. Zákazník způsobí/může způsobit škodu jakéhokoli druhu provozovateli webu sincere.unas.hu a/nebo jeho partnerům na webu;
5. více než dvě po sobě jdoucí neúspěšné dodávky;
6. z jiných objektivních důvodů.

7.3.5 V případě, že Zákazník je fyzická osoba ("Spotřebitel") a zruší předplacenou objednávku, která byla uhrazena potvrzeným bankovním převodem nebo online a schválena bankou, která kartu vydala, vrátí provozovatel sincere.unas.hu částku do 14 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozvěděl provozovatel Sincere.unas.hu, za podmínky, že dodané zboží zahrnuté ve stornování bylo spotřebitelem vráceno do provozovny Sincere v původním stavu. Na výslovnou žádost zákazníka lze částku použít na nákup jiného produktu a rozdíl doplatit na základě vyúčtování.

7.3.6 V případě, že některé nebo všechny produkty chybí v objednávce uhrazené předem fyzickou osobou (dále jen „Spotřebitel“) (potvrzeným bankovním převodem nebo online platbou kartou), z důvodů nezávislých na vůli provozovatele upřímného .unas.hu, oznámí to Provozovatel sincere.unas.hu Zákazníkovi v okamžiku, kdy se o tom dozví, a nařídí vrácení předem zaplacené částky maximálně do 14 dnů od upozornění Zákazníka.

7.3.7 Objednávky, které již byly odeslány společnosti Sincere, lze na žádost Zákazníka v omezeném rozsahu upravit pouze v následujících případech. Pokud si zákazník přeje provést změny, do 30 minut od zadání objednávky, telefonicky nebo zasláním e-mailu na adresu ugyfelszolgalat@sincere.unas.hu s jasným uvedením čísla objednávky:

1. Zákazník navyšuje množství již objednaného produktu, pokud je produkt v době poptávky dostupný na webových stránkách.
2. Úprava doručovací adresy.
3. Úprava způsobu platby.
4. Změny fakturace: Vaše fakturační údaje budou upraveny před vystavením faktury. Provozovatel nemůže po vystavení faktury měnit fakturační údaje! Uveďte prosím svou potřebu firemní faktury vyplněním příslušných údajů do pole Zadejte fakturační adresu na platební stránce. Vystavené faktury nelze upravovat, s výjimkou oprav fakturačních údajů, které vznikly chybou Provozovatele.
5. Zpoždění dodávky překračuje maximální dodací lhůtu o čtyři týdny. V tomto případě upouštíme od 30minutového časového limitu na úpravu.

7.3.8 U každé odeslané objednávky musí Zákazník zkontrolovat a přijmout podmínky smlouvy.

7.3.9. Pokud se i přes veškerou snahu Provozovatele na Webu zobrazí chybná cena, zejména s ohledem na zjevně chybnou, např. se výrazně liší od obecně známé, obecně uznávané nebo odhadované ceny produktu, včetně nápadného hodnotového nepoměru, jakož i ceny HUF "0" nebo HUF "1", která se může objevit v důsledku systémové chyby, pak Poskytovatel služby není povinen dodat produkt za nesprávnou cenu, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, s vědomím, že zákazník může produkt přijmout nebo od svého záměru nákupu upustit. Zákazník má právo na toto právo odstoupit bez udání důvodů.

7.4. Proveďte objednávku telefonicky
Zákazník/člen nemůže provést objednávku telefonicky. Objednávky přijímáme na webových stránkách, osobně v našem showroomu a e-mailem.

7.5. Plnění smluvních podmínek

7.5.1 Počínaje 4. prosincem 2018 budou produkty prodávané na našich stránkách zákazníkům dodávány formou prodeje na dálku. Objednávku si můžete vyzvednout na našem odběrném místě, o kterém se dozvíte v našich dodacích podmínkách. Prodávající je provozovatelem sincere.unas.hu s následujícími identifikačními údaji: DIČ: 26532066-2-42 Sincere Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..

7.5.2 Provozovatel sincere.unas.hu v souladu s platnou legislativou vystaví a zašle Zákazníkovi v elektronické podobě všechny potřebné doklady, které prokazují nákup produktů/služeb. Pokud tak neučiníte, neprodleně informujte náš zákaznický servis na e-mailovou adresu ugyfelszolgalat@sincere.unas.hu.

7.5.3 Provozovatel sincere.unas.hu pomáhá informovat Zákazníka o aktuálním stavu plnění objednávky zasíláním oznamovacích e-mailů na jím uvedenou e-mailovou adresu.

7.5.4 Smlouvy, ke kterým jsou přiloženy doklady o dodání na dobírku zákazníkovi od provozovatele sincere.unas.hu, se stávají uzavřenou smlouvou.

7.5.5 Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Toto se považuje za ukončené okamžikem, kdy strany splní vzájemné povinnosti definované tímto Dokumentem.

7.5.6 V případě, že se vyskytnou nesrovnalosti mezi seznamem dodaných produktů (ke stažení z uživatelského účtu) a obsahem balíku, je Zákazník povinen informovat provozovatele sincere.unas.hu a kurýra (pokud určení se provádí za jeho přítomnosti ) ihned, maximálně však do 24 hodin od obdržení balíku, telefonicky nebo e-mailem na ugyfelszolgalat@sincere.unas.hu s přiloženou podrobnou dokumentací (foto, vysvětlení atd.).

7.6. Přepravní podmínky

7.6.1 Produkty objednané z sincere.unas.hu jsou doručovány kurýrní službou, jejíž náklady jsou následující:

1. Celková hrubá částka dopravného činí 1 790 HUF za 0–3 kg, 2 490 HUF za 3,1–10 kg, 3 490 HUF za 10,1–25 kg, 7 490 HUF za 25,1–50 kg a 50 , pro produkty o hmotnosti -100 kg, 14 990 HUF v rámci Maďarska. V případě produktů nad 100 kg zasíláme zákazníkovi emailem unikátní nabídku na základě hmotnosti nákladu, místa a způsobu doručení.
2. Pro zahraniční dodání platí individuálně kalkulovaná nabídka, kterou zašleme Zákazníkovi písemně.
3. Manipulační náklady (ochranné a obalové materiály, další náklady na křehké, těžké, různě velké výrobky). Veškeré manipulační náklady jsou účtovány a jsou k dispozici Zákazníkovi v okamžiku zadání objednávky v závislosti na produktech v objednávce (velikost, hmotnost, použité materiály). Pomocí interních ukazatelů odhaduje provozovatel portálu Sincere.unas.hu náklady na doručení, které zákazník výslovně akceptuje zadáním objednávky, bez ohledu na údaje použité ke stanovení ceny. Zákazník tak nemůže požadovat nižší cenu dodávky na základě vlastní kontroly hmotnosti nebo měření.

7.6.2 Předpokládaná doba dodání objednávky je uvedena na naší stránce Dodací podmínky a v tomto Dokumentu. V případě objednávky více produktů rozhoduje nejdelší dodací lhůta. Termín dodání může být ovlivněn následujícími faktory:

 • předání zboží od dodavatele do provozovny a skladu provozovatele sincere.unas.hu
 • doba zpracování v provozovně dodavatele a provozovatele sincere.unas.hu,
 • počet pracovních dnů v příslušném měsíci,
 • oa počet objednaných produktů a doba jejich zpracování atd.

Celá dodací lhůta se může zpozdit kvůli dlouhodobějšímu produktu, to znamená, že Zákazník akceptuje, že naskládání více produktů do jedné objednávky může zpozdit dodávku až do konečného termínu. Několik produktů obsažených v objednávce může být doručeno v různé dny, případně s různými kurýrními službami.

Dodávky jsou zpravidla realizovány ve sjednané lhůtě (obvykle se pohybuje mezi 2 pracovními dny a 6 týdny) a zákazník se může na dodávku kdykoliv zeptat. V případě, že dodání produktu bude trvat déle než výše uvedená lhůta, bude provozovatel sincere.unas.hu Zákazníka neprodleně informovat e-mailem a nabídne dvě možnosti: Zákazník může objednávku / produkt zrušit písemně nebo přijmout navrhovaný nový způsob doručení. V případě, že platba byla provedena předem, budou zaplacené částky v souladu s ustanoveními zákona vráceny v plné výši do 14 dnů ode dne zrušení.

7.6.3 Za určitých podmínek může provozovatel portálu Sincere.unas.hu nabízet bezplatné doručení. Tato nabídka se nevztahuje na manipulační poplatek, který je splatný samostatně. Nabídky jsou oznámeny Zákazníkovi a jsou považovány za akceptované v okamžiku objednávky.

7.6.4 Odeslání Multicolet: Aby bylo zajištěno, že malé a křehké produkty nebudou poškozeny a zkrátí se dodací lhůta, může provozovatel sincere.unas.hu využít službu MultiColet, podle které lze objednávku odeslat v několika samostatné zásilky pro Zákazníka za příplatek bez školení (v různé dny). Provozovatel sincere.unas.hu nezaručuje, že vaše objednávka dorazí v jednom balíku, ale nebudou účtovány žádné další náklady na dopravu. Za balení a způsob doručení produktů zodpovídá provozovatel Sincere.unas.hu, respektuje svou povinnost dodat objednávku včas a bez závad.

7.7 Průvodce kvalitou a zárukou

7.7.1 Záruka na příslušenství
Zákazník může uplatnit reklamaci v souladu s ustanovením zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku. Během 2leté promlčecí doby od data převzetí můžete uplatnit své záruční nároky na vady výrobku, které existovaly již v době předání výrobku. Po uplynutí dvouleté promlčecí lhůty již zákazník nemůže uplatňovat svá práva ze záruky na příslušenství. V případě Zákazníka s daňovým číslem lze reklamaci uplatnit v promlčecí lhůtě 1 roku od data přijetí.
Zákazník může požadovat opravu nebo výměnu, pokud není splnění zvoleného požadavku nemožné nebo by to společnosti Sincere Kft. způsobilo neúměrné dodatečné náklady. Pokud nemůže společnost Sincere Kft. provést opravu nebo výměnu, může zákazník požadovat poměrné dodání náhrady nebo může zákazník závadu do sjednané výše opravit nebo ji nechat opravit někým jiným. Zákazník je povinen informovat zákazníka o závadě neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od zjištění závady. Pokud společnost Sincere Kft. jednoznačně prokáže, že vada produktu nastala až po jeho předání zákazníkovi, není povinna její námitku uznat. Po šesti měsících od dokončení se však důkazní břemeno obrací, tj. v případě sporu musí Zákazník prokázat, že vada existovala již v době předání.

7.7.2 Záruka na produkt
Záruka na výrobek může vzniknout pouze v případě vady movité věci. Zákazník může v tomto případě požadovat opravu nebo výměnu vadného výrobku pouze do dvou let od uvedení výrobku na trh výrobcem. Výrobek se považuje za vadný, pokud neodpovídá jakostním požadavkům platným v době uvedení na trh nebo pokud nemá vlastnosti popsané výrobcem. Zákazník je povinen prokázat vadu výrobku v případě reklamace výrobku. Kvůli stejné závadě nelze současně uplatnit reklamaci záruky na příslušenství a reklamaci produktu.

7.7.3 Záruka
151/2003 o povinné záruce na některé předměty dlouhodobé spotřeby ve vztahu k povinné záruce na některé předměty dlouhodobé spotřeby. (IX. 22.) Nařízení vlády a 270/2020 (VI.12.) Nařízení vlády obsahují nařízení. Rozsah vyhlášek se vztahuje pouze na nové výrobky prodávané v Maďarsku a uvedené v příloze vyhlášky.

7.7.3.1 Záruční doba:

1.a) 1 rok v případě prodejní ceny 10 000 HUF, ale nepřesahující 100 000 HUF,
2.b) 2 roky v případě prodejní ceny vyšší než 100 000 HUF, ale nepřesahující 250 000 HUF,
3.c) 3 roky nad prodejní cenou 250 000 HUF.

Nedodržení těchto lhůt – s výjimkou odstavce 7.7.3.4 – má za následek ztrátu práv.
7.7.3.2 Záruční doba začíná běžet dnem předání spotřebního zboží spotřebiteli, nebo pokud uvedení do provozu provede společnost nebo její zástupce.

7.7.3.3 Uvede-li spotřebitel spotřební zboží do provozu po více než šesti měsících od předání, je dnem počátku záruční doby den předání spotřebního zboží.

7.7.3.4 Dojde-li k opravě spotřebního zboží, prodlužuje se záruční doba ode dne předání k opravě o dobu, po kterou spotřebitel nemohl pro vadu spotřebitelský výrobek užívat k určenému účelu.

Provozovatel manaker.hu je zproštěn záruční povinnosti pouze v případě, že prokáže, že příčina chyby vznikla po plnění. Z důvodu téže chyby nemůže Zákazník současně uplatnit svůj záruční nárok na záruku na příslušenství a/nebo na výrobek.

7.7.4 Vyřizování reklamací
Stížnost je jakákoli individuální žádost nebo stížnost podaná písemně stěžovatelem ohledně chování, činností nebo opomenutí provozovatele sincere.unas.hu nebo osoby jednající jménem nebo ve prospěch provozovatele sincere.unas. hu, která přímo souvisí s poskytováním služby. Za reklamaci se nepovažuje, pokud je provozovatel portálu Sincere.unas.hu požádán o obecné informace nebo upřesnění týkající se jeho provozu, jeho činnosti nebo konkrétní záležitosti.
Možnost podat stížnost:

 • jakýkoli zákazník, který má smluvní vztah s provozovatelem sincere.unas.hu;
 • zástupce jednající jménem a jménem Zákazníka na základě platné plné moci;
 • stejně jako fyzická osoba, právnická osoba nebo obchodní společnost bez právní subjektivity, která namítá postup provozovatele portálu sincere.unas.hu nikoli ve vztahu ke konkrétní službě, ale ve vztahu k jiným činnostem souvisejícím se službami, které poskytuje (např. reklama, reklama atd.) .

Způsob podání stížnosti je elektronickou poštou na e-mailovou adresu: ugyfelszolgalat@sincere.unas.hu

S ohledem na elektronickou obchodní činnost provozovatele sincere.unas.hu a poskytování služeb souvisejících s informační společností je stěžovatel oprávněn podat stížnost pouze písemně.

Stížnost musí obsahovat následující:

   •  jméno, adresu a e-mailovou adresu stěžovatele;
   • název Produktu, kterého se Stížnost týká;
   • stručný popis Reklamace;
   • uvedení konkrétního požadavku stěžovatele;
   • přesné datum přijetí reklamace;
   • způsob přijetí reklamace;
   • popis řešení a jméno osoby odpovědné za realizaci (pokud je reklamace vyřízena ihned)
   • fotografie a další doklady k prokázání reklamace

   Společnost Sincere Kft. je povinna příchozí reklamace písemně zaznamenat do reklamačního protokolu (dále jen „zápis“).

   Zápis obsahuje jméno a adresu stěžovatele; čas a způsob uplatnění reklamace; podrobný popis stížnosti spotřebitele, seznam dokumentů, dokladů a jiných důkazů předložených spotřebitelem; vyjádření provozovatele sincere.unas.hu k jeho postoji k reklamaci Zákazníka.

   Písemná Stížnost podaná Stěžovatelem bude posouzena a vyhodnocena provozovatelem portálu sincere.unas.hu a nejpozději do třiceti dnů (30 dnů) Stěžovateli písemně odpoví na Stěžovatelem uvedenou kontaktní adresu a odůvodní svůj postoj. . Provozovatel portálu sincere.unas.hu musí uchovávat kopii odpovědi a protokol o stížnosti po dobu pěti let (5 let) a na požádání je předložit kontrolním orgánům.

   Pokud stěžovatel v odpovědním dopise přijme řešení navržené provozovatelem sincere.unas.hu, provozovatel upřímně.unas.hu neprodleně, nejpozději však do 48 hodin, přijme opatření k odstranění reklamace, v opačném případě informuje Stěžovatel jeho opravné prostředky.

   Provozovatel Reklamaci zamítne, pokud je

   • neopodstatněný;
   • předložen neúplně;
   • nedodržuje tyto Podmínky a Fgytv. pojmových náležitostí Reklamace definovaných v odst. (2) § 17/A.;
   • nepředložil určený Stěžovatel.

   Provozovatel sincere.unas.hu je povinen informovat Stěžovatele v odpovědním dopise i v případě zamítnutí Stížnosti.

   PRÁVNÍ PROSTŘEDKY

   Případný právní spor z této smlouvy musí být řešen především jednáním a jednáním.

   Stěžovatel se může v případě zamítnutí ústně či písemně podané Stížnosti nebo v případě nepřiměřeného vyřízení Stížnosti obrátit jednak na níže uvedené orgány:

   NÁRODNÍ ORGÁN PRO OCHRANU SPOTŘEBITELE

   • Adresa: 1088 Budapešť, József krt. 6.
   • Poštovní adresa: 1428 Budapešť, PF: 20.
   • Centrální telefonní číslo: +36 1 459 4800
   • Číslo faxu: +36 1 210 4677

   SMÍRČÍ RADA

   V postupu smírčí rady do smírčí rady působící v rámci Budapešťské obchodní a průmyslové komory.

   PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG

   Strany si přejí své spory vyplývající ze smlouvy řešit smírnou cestou. Pokud to nepovede k výsledku, pak - pokud soud se sídlem v Budapešti bude jednat na základě ustanovení procesního práva - bude mít výlučnou pravomoc Ústřední okresní soud v Pešti, pokud je příslušný k rozhodování Ústředního okresního soudu v Pešti. právní spor.

   7.8. Podmínky pro odstoupení od smlouvy a způsob vrácení produktu
   Ustanovení tohoto bodu se vztahují pouze na fyzické osoby jednající mimo rámec svého povolání, povolání nebo podnikání, které nakupují, objednávají, přijímají, používají, používají zboží, jakož i na příjemce obchodních sdělení a nabídek souvisejících se zbožím (dále jen "Zákazník").

   7.8.1 Sincere.unas.hu Zákazníci mohou vrátit produkty zakoupené v internetovém obchodě a mají nárok na vrácení celé částky, kterou za ně zaplatili v následujících případech:

   1.výrobky jsou vážně poškozené, a proto jsou nevhodné;
   2. dodané produkty se liší (detaily, množství atd.) od zadané objednávky;
   3. výrobky vykazují výrobní vady

   7.8.2 Zákazník má možnost vybrat si produkty k vrácení z jedné nebo více objednávek, u kterých je stanovena lhůta 14 dnů. V případě, že Zákazník využije jinou kurýrní službu nebo jiný způsob doručení (poštovní, osobní), platí příslušná ustanovení o ochraně spotřebitele.

   7.8.3 Před koncem garantované lhůty pro odstoupení od smlouvy (14 dní) při online nakupování zákazník informuje provozovatele sincere.unas.hu o svém úmyslu odstoupit od smlouvy. Zákazník za tímto účelem učiní písemné jasné prohlášení, pokud možno na formuláři Prohlášení o odstoupení od smlouvy, o svém úmyslu odstoupit od smlouvy na adresu ugyfelszolgalat@sincere.unas.hu.

   7.8.4 Zákazník, který informoval provozovatele sincere.unas.hu v souladu s článkem 7.8.3, je odpovědný za vrácení produktů, na které odkazuje, a jejich předání provozovateli sincere.unas.hu nebo osobě pověřené mu (zpravidla kurýrní službě), bez zbytečného odkladu, maximálně do 14 kalendářních dnů od oznámení záměru zrušit. Termín se považuje za dodržený, pokud Zákazník vrátí produkt před uplynutím 14denní lhůty, po kterou zajišťuje a přebírá odpovědnost za ochranu produktu během přepravy.

   7.8.5 Zákazník sincere.unas.hu nesmí vracet zakoupené produkty a/nebo nemůže požadovat žádnou náhradu/kompenzaci v následujících případech:

   7.8.5.1 Pokud datum požadované žádosti o vrácení v případech předepsaných v čl. 7.8.1 překročí datum 7.8.2. uvedenou v článku, 14 dnů ode dne doručení smlouvy.

   7.8.5.2 Pokud je produkt vrácen v některém z případů uvedených v článku 7.8.1 a produkt není ve stejném stavu, v jakém byl dodán, včetně průvodních dokumentů a dílů uvedených v montážním návodu.

   7.8.5.3 Pokud je produkt vyroben na základě nápadu předloženého Zákazníkem nebo je přizpůsoben.

   7.8.5.4 V případě, že je objednaný a dodaný produkt zapečetěný, nelze jej ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud jej Zákazník otevřel (tyto produkty jsou označeny a zobrazeny jako nevratné produkty).

   7.8.5.5. V případě, že objednané a dodané produkty, které jsou vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelné od ostatních prvků.

   7.8.5.6 Není-li Zákazník považován za Spotřebitele, tedy osobu, která jedná v rámci svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti.

   7.8.6 V případě, že Zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené on-line, vrátí mu provozovatel portálu sincere.unas.hu zaplacenou částku za veškeré zboží, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě ode dne doručení oznámení o záměru. odstoupit podle článku 7.5.2 a 7.5.3 do 14 dnů. Splácení se provádí formou, která je předmětem dohody mezi klientem a provozovatelem sincere.unas.hu, za podmínky, že klient nebude muset v důsledku transakce platit žádnou provizi.

   7.8.7 Zákazník může vrátit zakoupené produkty a zrušit nákup pouze na základě této smlouvy. Nárok na část kupní ceny produktů máte pouze v případě, že jsou ve stavu, který snižuje jejich recyklační hodnotu (chybí doklady, jsou vráceny ve smontovaném stavu nebo z jiných důvodů, které mají vliv na původní produkt).

   7.8.8 Zákazník je povinen uhradit přiměřené náklady společnosti, pokud spotřebitel uplatní své právo na výpověď po zahájení plnění.

   7.8.9. V případě vadného plnění je Zákazník povinen neprodleně - nejpozději do 48 hodin od obdržení - informovat provozovatele sincere.unas.hu, který ponese veškeré dodatečné finanční náklady spojené s výměnou vadných dílů.

   7.8.10 Pokud Zákazník zruší svou Objednávku po chybném plnění a odmítne možnost identické výměny, je povinen nést náklady na vrácení produktu.

   7.8.11 Pokud Zákazník prokazatelně vyzkouší produkt v Upřímném showroomu (1044 Budapešť, Váci út 40. 5. budova II. patro) a následně si jej na místě osobně zakoupí, nebo požádá o objednávku pracovníka Upřímného Kft. materiálu daného produktu / bez ohledu na jeho barvu -, pak nebylo 14denní právo na odstoupení od smlouvy přiznáno.

   7.8.12. Pokud Zákazník prokazatelně vyzkoušel/prohlédl si produkt v Upřímném showroomu (1044 Budapest, Váci út 40. 5. budova II. patro) a následně jej zakoupil, v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

   7.9 Upřímné kupony

   7.9.1 Provozovatel sincere.unas.hu může poskytnout kupony, které lze odečíst z celkové částky, a také upravit způsob jejich proplacení, aniž by zákazníci mohli požadovat náhradu z důvodu ukončení nebo zrušení jejich platby. Ve všech případech je součástí kuponu opravňující sleva a jedinečný identifikátor, který je nutné zadat při platbě na webu www.sincere.unas.hu a lze jej použít pouze k nákupu produktů na webu sincere.unas.hu.

   7.9.2 Propagační kupony jsou dostupné na základě následujících kritérií:

   7.9.2.1. Nabídka kuponů za věrnost zákazníků nebo jiné kompenzační aktivity: Provozovatel sincere.unas.hu informuje své zákazníky e-mailem, pokud obdržený kupon obdrží za určitou výhodu nebo jako kompenzaci za zpožděné nebo zrušené produkty. Při platbě na Pokladně musí Zákazník kupón aktivovat pomocí jedinečného identifikátoru uvedeného na kupónu.

   7.9.3 Doba platnosti (použití) kupónů Upřímný je omezená. Upřímné kupony lze použít pro první objednávku a jsou automaticky odečteny zadáním kódu kuponu. Upřímné kupony starší 6 měsíců jsou automaticky mazány a mizí z uživatelského účtu Kupujícího. Slevy nelze směnit za HUF a nelze je využít nikde jinde, pouze na www.sincere.unas.hu. Kupóny lze použít pouze v uživatelském účtu, pro který byly konkrétně vystaveny, nelze je převádět na jiné uživatelské účty a nelze je použít pro nákupy jiných Zákazníků.

   7.9.4 V případě odhalení podvodu v procesu získávání a používání kuponů si provozovatel portálu Sincere.unas.hu vyhrazuje právo jednostranně zrušit veškerou distribuci a použití kupónů Upřímný, aniž by Uživatel měl nárok na kompenzaci resp. požadovat protihodnotu příslušného kuponu.

   7.9.5 V případě článku 7.9.1, kdy jsou produkty zcela nebo částečně zaplaceny kupónem, nelze vrácenou částku převést na bankovní účet uvedený Zákazníkem, ale v případě vrácení produktů bude kupony ve stejné hodnotě budou vydány znovu a pouze www.sincere.unas .hu je můžete použít pro další nákupy.

   7.10.1.3. Pokud zákazník uplatní právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů, musí být dárková maska ​​vrácena nepoužitá, v původním, neotevřeném obalu. Pokud bude dárková maska ​​po použití vrácena, nebo nebude vrácena s objednaným produktem, bude kupní cena masky prodávajícím odečtena z vrácení kupní ceny produktu. Pořizovací cena masky je br. 1490 HUF.

   7.10.1.4. Prodejce (Sincere Kft.) může volitelně zaslat dárkovou masku společně s balíčkem nebo klasickou poštou do 10 pracovních dnů od zadání objednávky.

   7.10.1.5. Společnost Sincere Kft. prohlašuje, že nepřebírá žádnou odpovědnost za doručení dárkové masky zaslané poštou. Doručování pošty je výhradně v kompetenci Magyar Posta Zrt.

   8.Csalás gyanúja

   8.1 Provozovatel sincere.unas.hu nikdy nepožaduje od svých zákazníků nebo členů informace týkající se důvěrných údajů, jako jsou faktury/kreditní karty nebo osobní hesla, žádnými komunikačními prostředky (telefon/SMS/e-mail/atd.).

   8.2 Zákazník/člen přebírá plnou odpovědnost, pokud své důvěrné údaje zpřístupní třetí straně.

   8.3 Provozovatel sincere.unas.hu se zříká veškeré odpovědnosti v případě, že Člen/Zákazník bude poškozen třetí osobou, která tvrdí, že je zaměstnancem provozovatele sincere.unas.hu, ale zastupuje jeho zájmy, avšak neprokazatelně .

   8.4 Zákazník nebo Člen informuje provozovatele sincere.unas.hu o jednotlivých experimentech a testech na kterémkoli kontaktním místě.

   8.5 Provozovatel sincere.unas.hu nepodporuje SPAM (nevyžádanou poštu). Každý člen/zákazník, který na webu výslovně zveřejní svou e-mailovou adresu, může svůj přidružený zákaznický účet kdykoli zrušit.

   8.6 Komunikace zahájená provozovatelem sincere.unas.hu (např. e-mail) obsahují úplné a přesné identifikační údaje nebo kontaktní údaje odesílatele v době přenosu obsahu.

   8.7 Následující cíle by měly být považovány za pokusy o podvod proti provozovateli webu/obsahu a/nebo upřímné.unas.hu. Provozovatel sincere.unas.hu si vyhrazuje právo zahájit trestní řízení proti osobě nebo osobám, které se pokusily (pokusily) nebo dosáhly (dosáhly) tohoto cíle:

   8.7.1 přistupovat k jakýmkoli údajům jiného Člena/Zákazníka prostřednictvím účtu nebo jakýmkoli jiným způsobem.

   8.7.2 změna nebo úprava Obsahu webové stránky nebo jakéhokoli obsahu dopisu zaslaného Zákazníkovi/Členovi provozovatelem sincere.unas.hu.

   8.7.3 ovlivňování výkonu serveru/serverů, na kterých web běží.

   8.7.4 umožnit jakékoli třetí straně, která nemá potřebné zákonné oprávnění, jakýmkoli způsobem zpřístupnit nebo číst obsah zaslaný provozovatelem sincere.unas.hu Členovi/Zákazníkovi, pokud tato osoba není oprávněným adresátem.

   8.8 Podle článku 7.9 je získávání kupónů Upřímný prostřednictvím falešného účtu (s použitím jiných než skutečných jmen, více účtů stejného uživatele nebo identity jiných osob) považováno za pokus o podvod a bude mít za následek zrušení získané výhody, zablokování přístupu na webovou stránku a hlášení příslušným orgánům.

   9. Omezení odpovědnosti

   9.1 Provozovatel sincere.unas.hu nemůže být žádným způsobem odpovědný za člena/zákazníka, který používá Webové stránky nebo Obsah jiným způsobem, než je definován v rámci článků Všeobecných obchodních podmínek.

   9.2 V případě, že se Člen/Zákazník domnívá, že Obsah zaslaný provozovatelem sincere.unas.hu jakýmkoliv způsobem porušuje autorská nebo jiná práva, může kontaktovat provozovatele sincere.unas.hu pro podrobnosti, a to na základě co je popsáno v kontaktu na e-mailové adrese ugyfelszolgalat@sincere.unas.hu, a to tak, aby se provozovatel upřímného.unas.hu mohl rozhodnout se znalostí skutečnosti.

   9.3 Provozovatel sincere.unas.hu nezaručuje přístup k webovým stránkám nebo službám pro člena nebo zákazníka, pokud zákazník neučiní kroky v procesu registrace prostřednictvím stránky, a nepovoluje stahování a částečné a/nebo úplná úprava obsahu, částečná nebo úplná reprodukce obsahu, kopírování nebo využívání jakéhokoli obsahu jakýmkoli jiným způsobem, předávání jakéhokoli obsahu, ke kterému existuje, a/nebo získaný přístup na základě uživatelské smlouvy, jakékoli třetí straně bez předchozí písemný souhlas provozovatele portálu sincere.unas.hu.

   9.4 Provozovatel sincere.unas.hu neodpovídá za obsah, kvalitu nebo povahu webových stránek, na které se lze dostat prostřednictvím odkazů v obsahu, bez ohledu na povahu odkazů. Majitelé těchto stránek nesou plnou odpovědnost za tyto stránky.

   9.5 Provozovatel sincere.unas.hu je zproštěn jakékoli odpovědnosti vůči Členovi nebo Zákazníkovi, pokud jsou webové stránky a/nebo obsah přenášeny jakýmkoli způsobem (elektronicky, telefonicky atd.) prostřednictvím webových stránek, e-mailu nebo zaměstnancem způsobí škodu jakéhokoli druhu Členovi, zákazníkovi a/nebo jakékoli třetí straně zapojené do přenosu obsahu.

   9.6 Provozovatel sincere.unas.hu nenabízí žádnou přímou ani nepřímou záruku, že:

   • 9.6.1 služba vyhovuje potřebám zákazníka
   • 9.6.2 služba bude nepřerušovaná, zabezpečená a bez jakýchkoli chyb
   • 9.6.3 produkty/služby obdržené zdarma nebo zaplacené službou budou splňovat požadavky nebo očekávání zákazníka

   9.7 Z nákupů, speciálních nabídek, nákupních akcí, reklamy nebo jakéhokoli typu vztahu/vztahu/transakce/spolupráce atd. mezi Zákazníkem nebo Členem a kýmkoli, kdo provede přímý nebo nepřímý nákup prostřednictvím webové stránky. (nevýhradní seznam) nemohou manažeři, správci a/nebo vlastníci webových stránek nést odpovědnost za výsledné podmínky nebo jejich důsledky v mezích ustanovení Všeobecných obchodních podmínek.

   10. Nepředvídané a neočekávané události

   10.1 S výjimkou případů, kdy není výslovně stanoveno jinak, nenese žádná ze stran uzavřené a trvající smlouvy odpovědnost za úplné nebo částečné, předčasné a/nebo nepřiměřené nesplnění některé ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy, bylo-li nesplnění odpovídající povinnosti předem oznámeno, způsobené nevídanou událostí.

   10.2 Zákazník nebo zákonný zástupce Zákazníka, který se odvolává na výše uvedenou událost, je povinen neprodleně a úplně informovat druhou stranu o vzniku události a přijmout veškerá opatření, která má k dispozici, ke zmírnění následků. události.

   10.3 Zákazník nebo zákonný zástupce Zákazníka, který se na výše uvedenou událost odvolává, je zproštěn výkonu této povinnosti pouze v případě, že mu v tom událost brání.

   10.4 Pokud uvedená událost neskončí do 15 dnů ode dne jejího vzniku, má každá strana právo oznámit druhé straně ukončení smlouvy, aniž by kterákoli ze stran mohla po druhé straně požadovat jakoukoli jinou náhradu.

   10.5 Zákazník odkazující na nepředvídanou událost musí prokázat nemožnost splnit svůj závazek do 30 dnů od vzniku události, avšak v rámci čl. 10.3.

   10.6 Výjimečně (nikoli vinou provozovatele sincere.unas.hu) a v důsledku náhodné události (jako je nehoda dodavatele nebo dodavatele) se může stát, že dodání produktů nebude možné . V tomto případě může Zákazník obdržet slevové kupóny (dle uvážení provozovatele portálu sincere.unas.hu a v závislosti na jeho situaci), které lze neomezeně využít k nákupu produktů na webových stránkách www.sincere.unas. hu, jak je popsáno v části 7.9.

   11. Proces soudního sporu

   11.1 Používání/návštěva/prohlížení/atd. jakéhokoli obsahu zaslaného Členovi/Zákazníkovi provozovatelem webových stránek a/nebo sincere.unas.hu. a/nebo přenosem (elektronickým, telefonickým apod.) prohlašuje, že souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami“.

   11.2 Jakékoli spory související s těmito Všeobecnými podmínkami, které mohou vzniknout mezi Členem/Klientem a provozovatelem Sincere.unas.hu, lze řešit smírnou cestou.

   11.3 Jakýkoli spor, který může vzniknout mezi Členem/Klientem a provozovatelem nebo partnery sincere.unas.hu, lze vyřešit smírnou cestou. Pokud to nebude možné, bude spor řešen příslušným soudem v sídle provozovatele sincere.unas.hu nebo příslušným soudem na adrese Člena/Zákazníka v souladu s platnými právními předpisy.

   • Můžete také podat stížnost u Národního úřadu pro ochranu spotřebitele:
   • Národní úřad pro ochranu spotřebitele
   • Adresa: 1088 Budapešť, József krt. 6.
   • Poštovní adresa: 1428 Budapešť, PF: 20.
   • Centrální telefonní číslo: +36 1 459 4800
   • E-mail: nfh@nfh.hu

   11.4 Odvolání k smírčí radě:
   Zákazník může za účelem řešení spotřebitelského sporu týkajícího se kvality, bezpečnosti a aplikace pravidel odpovědnosti za výrobek, jakož i uzavření a plnění smlouvy zahájit řízení u smírčího orgánu působícího při příslušné profesní komoře na základě sídlo Provozovatele. Při aplikaci pravidel platných pro smírčí radu je spotřebitelem také nevládní organizace, církev, bytový dům, bytové družstvo, mikropodnik, malý a střední podnik podle zvláštního zákona, který nakupuje, objednává, přijímá, užívá , využívá zboží nebo obchodní sdělení či nabídky související s adresátem zboží.

   • Kontakty na smírčí výbor v Budapešti:
   • 1016, Budapešť, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
   • Poštovní adresa: 1253 Budapešť, Pf.: 10.
   • E-mailová adresa: bekelteto.testulet@bkik.hu
   • Telefon: 06 (1) 488-21-31

   11.5 Informujeme uživatele, že mu Provozovatel zajišťuje součinnost při řízení smírčí rady při řešení spotřebitelského sporu.

   11.6 Dovolujeme si vás také informovat, že v případě spotřebitelského právního sporu se můžete také obrátit na smírčí radu odpovědnou za vaše bydliště. Seznam smírčích komisí naleznete zde: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

   12.Závěrečná ustanovení

   12.1 Provozovatel sincere.unas.hu si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny těchto ustanovení, jakož i jakékoli změny vlastních webových stránek/struktury webových stránek/služby, jakož i jakékoli změny obsahu, bez předchozího upozornění Člena nebo Zákazníka.

   12.2 V rámci ustanovení Všeobecných obchodních podmínek nemůže provozovatel portálu sincere.unas.hu nést odpovědnost za chyby, které se mohou na webu z jakéhokoli důvodu vyskytnout, včetně změn, nastavení apod. provedených správcem webu.

   12.3 Provozovatel sincere.unas.hu si v souladu s platnými zákony vyhrazuje právo umístit reklamní bannery a/nebo reklamy jakékoli povahy na jakoukoli stránku webu.

   13. Kontakt a další informace

   13.1 Máte-li jakékoli dotazy, návrhy nebo námitky týkající se sincere.unas.hu, kontaktujte nás na čísle +36 70 770 3237, pondělí až pátek, mezi 09:00 a 15:00 nebo e-mailem ugyfelszolgalat@sincere.unas.hu adresa.

   13.2 Jakékoli komentáře, dotazy, zpětná vazba, nápady, návrhy, jiná sdělení nebo informace týkající se webových stránek www.sincere.unas.hu, které se týkají provozu nebo rozvoje webových stránek, zůstávají majetkem provozovatele webu sincere.unas.hu .

   GLS logistika i distribucija
   Jednostavan postupak povrata
   osiguranje kvalitete
   Jamstvo sigurne kupovine
   Košarica cart 0
   Uspješno ste se pretplatili!